1990 Mercedes 300 SL 12V 

View on eBay
1990 Mercedes 300 SL 12V