1992 Toyota Mr2 Turbo Rev 3 T-Bar

View on eBay
1992 Toyota Mr2 Turbo Rev 3 T-Bar